Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021 yılında kurulmuş, bağımsız bir dernektir.AIPA Turkey

Biz Kimiz?

Türkiye’de yapay zekâ konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen
Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021’de kurulmuş bağımsız bir dernektir.
Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve
sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan AIPA’nın
amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, toplumda yapay zekâ konusuna dair farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak,
 • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel yapay zekâ toplulukları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak,
 • Yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşları ile çok paydaşlı ortaklıklar kurarak kamu politikalarına katkı sağlamak,
 • Türkiye’de yapay zekâ konusunda çalışmaları teşvik ederek lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yürüten vatandaşlara gerekli kriterler doğrultusunda maddi ve manevi destek sağlamak,
 • Yapay zekâ ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla, alanda tecrübe sahibi olmaları için staj görmelerini sağlamak,
 • Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; Türkiye’de yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmayı sağlamak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda yapay zekâ alanına dair doğru bilgiler üretmek, bu bilgileri paylaşmak, ilgili kişi ve kurumları yönlendirecek şekilde danışmanlık vermek,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri küresel çapta izlemek ve ilgili konulardaki tecrübe, görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak,
 • Yapay zekâ politikalarının icraya dökülmesi için yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlarla gerçekleştirilecek kamu diplomasisi faaliyetlerine destek sağlamak,
 • Teknokentler ve kuluçka merkezleri gibi yapay zekâ alanında çalışan kuruluşlar ile işbirliği düzenlemek,
 • Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlarla ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda iş birliği yapmak ve ortak çalışma kültürünü geliştirmek,
 • Yapay zekâ alanında gençleri sadece bir öncelik alanı olarak görmeyip, doğrudan karar alma süreçlerine dâhil ederek faaliyetlerde öncü şekilde görev, yetki ve sorumluluklar vermek,
 • Yapay Zekânın günümüzde ve gelecekte etki alanına gireceği öngörülen;

 •    
       1. Ekonomi
       2. Eğitim
       3. Hukuk ve İnsan Hakları
       4. Güvenlik ve Dış Politika
       5. Medya ve İletişim
       6. Siyaset
       7. Çevre ve İklim
       8. Tarım ve Kırsal Kalkınma
       9. Enerji
       10. Girişimcilik
       11. E-Ticaret
       12. Spor
       13. Sağlık
       14. Kültür ve Sanat
       15. Göç
       16. Turizm
       17. Havacılık ve benzeri konulara dair etkilerini detaylıca araştırmalar yaparak yayımlamak ve kamuoyuna sunmaktır.
       17. Afet Yönetimi